Středisko výchovné péče České Budějovice

Středisko výchovné péče v Českých Budějovicích (dále jen SVP), jako jediné v kraji, poskytuje své služby ambulantní i internátní formou.

Spolupráce s naším SVP začíná vždy žádostí rodičů o poskytování služeb. V praxi tedy buď dostavením se osobně do SVP nebo zavoláním na tel. číslo ambulance (386 355 888 nebo 607 016 598) a objednáním se na tzv. vstupní pohovor. Sociální pracovnice nebo kterýkoliv zaměstnanec SVP následně rodičům sdělí datum a hodinu vstupního pohovoru (nutno počítat s čekací dobou, závislou na množství těchto žádostí). Absolvováním vstupního pohovoru rodiče splní zákonnou podmínku žádosti o poskytování služeb, které SVP poskytuje bezplatně (speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické). Vstupní pohovor rodičů s dítětem je veden sociální pracovnicí (získání anamnestických údajů) a konkrétním speciálním pedagogem – etopedem (stanovení zakázky, doporučení k další péči). Tímto začíná ambulantní forma péče (ve zkratce – docházení do SVP /individuální nebo skupinové terapie atp./).

SVP může dále poskytovat také internátní formu péče (klient je v SVP ubytován, zde se také vzdělává na základě plánů z kmenové školy). Do této péče může vedoucí SVP přijmout pouze klienta, jemuž bylo na základě písemného vyhodnocení průběhu plnění individuálního výchovného plánu v rámci ambulantních služeb doporučeno zintenzivnění dosavadní péče a který (příp. zákonní zástupci) o tyto služby písemně požádal – viz „Žádost o dobrovolný pobyt v SVP“. O této žádosti rozhoduje vedoucí SVP nejpozději do 14 dnů – schválení nebo zamítnutí žádosti. Klienta, u něhož bylo v rámci komplexního vyšetření v oddělení ambulantním shledáno podezření na zanedbávání, týrání či zneužívání, lze po zpracování individuálního výchovného plánu přijmout do péče oddělení internátního bez zbytečného prodlení. Celodenní (klient je v SVP obvykle do 17 hodin /lze i do 18 hodin, v souladu s platnou legislativou lze i do 19 hodin/ a poté odchází domů, druhý den ráno opět přichází do SVP) nebo internátní služby se poskytují témuž klientovi nejvýše dvakrát během jednoho roku.
Pobyt a účast klienta na programu v internátním oddělení je dobrovolný a to na základě smluvního vztahu mezi SVP, klientem a zákonnými zástupci, délka takového pobytu je zpravidla 8 týdnů (nemůže být delší, 8 týdnů je maximální doba pobytu). O druhu pobytu v internátním oddělení (celodenní – tzv. stacionární pobyt nebo internátní) nerozhodují rodiče, je to vždy dohoda mezi rodiči a SVP, v případě nesouhlasu jedné ze stran není pobyt realizován. 
Před zahájením poskytování celodenních nebo internátních služeb musí být klientem, případně zákonným zástupcem nezletilého klienta uhrazena úplata za stravování (před přijetím do péče oddělení internátního také úplata za ubytování).
Ve zkratce: stravování (dle finančních limitů od 1. 2. 2023) + ubytování klienta (internátní pobyt, 8 týdnů, 55 dní pobytu) ve věkové kategorii 6 – 10 let cca. 6 760 Kč, 11 – 14 let cca. 7 255 Kč, klient nad 15 let cca. 8 960 Kč. Další platby (pro všechny věkové kategorie stejné): 200 Kč kultura (proplácení vstupů klienta na konkrétní akce), 100 nebo 200 Kč kapesné (dle uvážení rodičů).
Podrobněji k internátní péči zde.

Středisko se organizačně člení na oddělení, jež jsou stanovena podle formy poskytované péče, tedy na ambulantní nebo internátní /celodenní.

Středisko:

1) Poskytuje celodenní a internátní služby na základě žádosti osob odpovědných za výchovu – viz „Žádost o dobrovolný terapeuticko-diagnostický pobyt v SVP“.

2. Vytváří podmínky pro navázání kontaktu s rodinou či zákonnými zástupci klienta a společně řeší problém klienta v souladu s individuálním výchovným plánem (IVP – zpracovává se nejpozději do 14 dnů po zahájení spolupráce, tedy po vstupním pohovoru) ve spolupráci se zainteresovanými institucemi (školy, OSPODy, PČR atd.).

3. Do internátní péče nepřijímá klienty v akutním stadiu onemocnění, intoxikované, bacilonosiče a klienty, kterým bylo uloženo karanténní opatření. Z tohoto důvodu musí rodiče předložit platné lékařské potvrzení od ošetřujícího lékaře, že je jejich dítě schopné pobyt absolvovat a zároveň rodiče vyplňují prohlášení o bezinfekčnosti dítětě (tiskopis předává rodičům středisko před nástupem dítěte) – bez těchto dokladů nelze dítě na pobyt přijmout!

4. Podmínkou přijetí do pobytového programu je předchozí ambulantní spolupráce a zpracování základního IVP.

Internátní oddělení je zaměřeno na práci s dětmi a dospívajícími, u kterých převažují výchovné problémy. Pobyt a účast na programu klienta je v internátním oddělení dobrovolný a to na základě smluvního vztahu mezi střediskem a zákonnými zástupci (osobami zodpovědnými za jeho výchovu) klienta (u klienta mladšího 18 let). Délka pobytového programu je zpravidla 8 týdnů.

Poskytované odborné služby jsou zdarma, rodiče však hradí náklady na ubytování a stravné + kapesné a příspěvek na kulturu.

Platba za internátní pobyt – celodenní stravování (dle finančních limitů platných od 1. 2. 2023):
kategorie:

6 – 10 let

106 Kč za den

11 – 14 let

113 Kč za den

nad 15 let

140 Kč za den

Náklady na ubytování: za 8 týdnů pobytu včetně – 600 Kč. Prodloužení pobytu nad 8 týdnů: náklady na ubytování + 120 Kč.

Celkové částky za internátní pobyt (8 týdnů /55 dní/ – ubytování, stravování, příspěvek na kulturní akce /200 Kč/ a kapesné /100 Kč/):
kategorie:

6 – 10 let

6 760 Kč

11 – 14 let

7 255 Kč

nad 15 let

8 960 Kč

 

Internátní oddělení má své programy, které se mohou od ostatních středisek lišit (zejména v oblasti využívání režimových prvků, systému hodnocení, zaměření obsahu pobytu apod.) a které se nejvíce podobají komunitnímu terapeutickému systému.

Během pobytu dítěte v internátním oddělení není přerušena jeho školní docházka. Naše středisko má své třídy ZŠ, v nichž probíhá výuka dle předem zaslaných plánů kmenových škol (rodiče zajišťují v kmenové škole předání těchto plánů k vyplnění, případně již při nástupu předávají vyplněné středisku). Výuka probíhá ve dvou třídách, které jsou rozděleny přibližně na I. a na II. stupeň ZŠ (je-li to, vzhledem ke skladbě dětí na pobytu). Výuka probíhá malotřídním způsobem, přičemž maximální kapacita dětí v každé ze dvou tříd je 8 dětí. Dětem se tak dostává více pozornosti ze strany učitele => během pobytu dochází zpravidla k zlepšení prospěchu, děti získávají chuť do školní práce, jsou pozitivně motivovány.

Preventivně výchovný pobyt je indikován zejména pro děti od šesti do osmnácti let věku s nejrůznějšími projevy tzv. poruch chování, s problémy ve vztahu a v komunikaci s rodiči nebo ve svém širším sociálním prostředí apod., u kterých lze předpokládat alespoň dílčí míru motivace k pozměnění některých svých životních postojů nebo k nápravě svých selhání.

Integrální součástí programu pobytového oddělení, kromě individuální a skupinové výchovně vzdělávací a terapeutické práce s dítětem, je podpora a posílení pozitivních rodinných vazeb a rodiny jako celku. Z tohoto důvodu je důležitou podmínkou pobytu zájem a udržení spolupráce členů rodiny dítěte. V opačném případě (bez nezájmu rodiny, případně při jednostranné nebo oboustranné ztrátě důvěry) ukončí středisko s touto rodinou (a klientem) spolupráci.

Pobyt je veden komunitním způsobem. V jedné výchovné skupině, která je zpravidla koedukovaná, může být maximálně 8 dětí. Program pobytu je zaměřen zejména na sebepoznání, rozvoj osobnosti a sociálních dovedností a pomáhá dětem učit se orientovat ve složitých životních situacích.

Sociálně terapeutická práce pobytového oddělení probíhá z hlediska struktury sociálních modelů ve čtyřech základních rovinách:

a) rovina komunitně terapeutického působení – jako model širšího společenského prostředí,

b) rovina skupinová a vrstevnická – jako model blízký širšímu rodinnému prostředí,

c) rovina individuální – nabízející možnost navázání reálného terapeutického vztahu dítěte a dospělé osoby,

d) rovina a kontext primární rodiny – práce se zainteresovanými členy rodiny a dítětem jako s celkem.

V průběhu pobytu je zajištěn kontakt se školou (zajišťuje dle vnitřního uspořádání a pravidel učitel, případně též speciální pedagog – etoped), případně s kurátorem či dalšími odbornými pracovišti, která jsou do řešení situace dítěte a jeho rodiny aktuálně zainteresována.

Po ukončení pobytu je rodičům předána závěrečná zpráva z pobytu dítěte ve středisku. Dále je pak možná následná ambulantní spolupráce.

Rodičovské skupiny

Přehled nabídky rodičovských skupin pro klienty v ambulantní i pobytové části střediska.

Příměstské a letní tábory

Pozvánky a přihlášky na aktuálně konané příměstské nebo pobytové (letní) tábory.

Třídenní starověký letní tábor na základně Třísov Hamr, okr. Český Krumlov

Ve dnech 2. 7. až 4. 7. 2018 proběhl na základně Třísov Hamr, okr. Český Krumlov, třídenní starověký letní tábor, pořádaný Střediskem výchovné péče v Českých Budějovicích, s využitím dotace od Magistrátu města České Budějovice.
Tento projekt je spolufinancován statutárním městěm České Budějovice.

Účastníci letního tábora během tří dnů soutěžili v jednotlivých družstvech mezi sebou, zároveň si každé družstvo vytvořilo svůj jedinečný erb. V rámci programu se učili rozdělávat oheň v přírodě, zkusili si přípravu jednoduchého a lehkého pokrmu, seznámili se s keltskou kulturou (návštěva keltského opevněného hradiště v k.ú. Třísov) a v rámci celého pobytu absolvovali množství her se starověkou tématikou.

Letního tábora se zúčatnilo celkem 12 dětí, jimž potřebný servis zajišťovala čtveřice zkušených pedagogických zaměstnanců Střediska výchovné péče (v denních a nočních službách). Na závěr letního tábora proběhlo vyhlášení vítězných družstev a vítězů jednotlivých disciplín, účastníkům byly předány hodnotné ceny.

Středisko výchovné péče (dále jen „SVP“) bylo zřízeno správou regionálního školství MŠMT ČR s účinností od 1. 9. 1996 jako samostatná součást Výchovného ústavu pro děti a mládež Šindlovy Dvory – České Budějovice (dále jen „VÚDM“).

Již od počátku realizovalo SVP ambulantní formu péče a částečně také internátní formu péče, kterou poskytovalo pouze chlapcům v rámci možných prostorových i personálních podmínek VÚDM (za úplatu). Ve hře byla i možnost zabezpečit pobyt jinými způsoby – po dohodě s jinými specializovanými pracovišti (například Diagnostický ústav /dále jen „DDÚ“).
Svou činnost realizovalo SVP již ve vybudovaných prostorách uvnitř VÚDM (především ve vztahu k internátní péči) a také v nově zřízených podmínkách v objektu Domu dětí a mládeže České Budějovice (dále jen „DDM“) na adrese Vltavské nábřeží 5 v Českých Budějovicích (tzv. Lannova loděnice – dále jen „Loděnice“) – ambulantní forma péče.

Prostory v Loděnici zajišťovala nájemní smlouva mezi VÚDM – SVP a DDM, v rámci které SVP od 1. 11. 1996 využívalo necelých 126 m2 vnitřních prostor. Obě strany se dohodly na symbolickém nájemném 1 Kč ročně po dobu pěti let. (nová nájemní smlouva byla uzavřena 1. 12. 2001 na dobu 10 měsíců, tedy do 30. 9. 2002, již Jihočeským krajem, zastoupeným RNDr. Zahradníkem a VÚDM – SVP za mnohem méně výhodnějších podmínek: nájemné bylo stanoveno na 1 400 Kč/m2, celkem tedy činil měsíční nájem 14 696 Kč /za 10 měsíců činil nájem celkem 176 358 Kč)

Personální zajištění SVP bylo plánováno v počátcích následovně:

Vedoucí SVP
Speciální pedagog – etoped
Speciální pedagog – etoped
Sociální pracovnice
Psycholog

 

Tento stav měl být dosažen 1. 1. 1997, nicméně již se pomalu plánovalo další rozšíření týmu (při dořešení azylové a internátní péče) o dva vychovatele a jednoho učitele (při zachování SVP jako součásti VÚDM).
V oblasti organizační bylo v prvních zhruba dvou letech fungování SVP hlavním cílem zabezpečit rozšíření o odloučené pracoviště ve Strakonicích a o lůžkovou část k poskytování odpovídající internátní péče. Strakonická pobočka zahájila svou činnost 3. 10. 1998 objektu bývalé Mateřské školy v Ellerově ulici čp. 160.

 

Pro potřeby internátní péče se povedlo zajistit prostory v objektu Pedagogického centra České Budějovice na adrese Hlinsko 49 (celková výměra necelých 205 m2 – ložnice, třída, vychovatelna, sklad, kriz. Lůžka, kklubovna a soc. zařízení), kde byla lůžková část SVP zprovozněna 26. 4. 1999.

 

Od 1. 10. 1999 byla rozšířena internátní část v Hlinsku i o pobyty o víkendech, což mělo za následek nárůst počtu zaměstnanců – tým rozšířil jeden vychovatel, jeden pomocný vychovatel a administrativní pracovnice (na půl úvazku).
V této době tak provoz SVP probíhal na třech pracovištích – v Loděnici, na odloučeném pracovišti ve Strakonicích a v internátní části v Hlinsku.
Přelom tisíciletí přinášel nejen obavy z Y2K, ale na psychiku zaměstnanců měly vliv i nejasnosti ohledně budoucího legislativního určení existence SVP.

V květnu 2000 přišel ze strany Pedagogického centra požadavek na získání prostor (celé jedno podlaží), které doposud využívalo středisko pro potřeby internátní péče. V této době tak přišel návrh (ze strany Školského úřadu v Č. Budějovicích a i ze strany samotného Pedagogického centra) na využití náhradních prostor v DDÚ, kde by tak mělo, dle tehdejšího ředitele Školského úřadu, vzniknout komplexní pracoviště s preventivně výchovným (SVP) a diagnostickým úsekem (DDÚ), vše v jedné budově. V prosinci téhož roku přišla z MŠMT odpověď, kde toto umístění náměstek ministra podmínil naprostým oddělením provozu SVP od DDÚ, včetně zajištění vlastního vchodu a adekvátního vnitřního prostorového uspořádání a také souhlasným stanoviskem tehdejšího ředitele VÚDM (k čemuž nedošlo).
Mezitím se kolektiv zaměstnanců střediska potýkal s nárůstem počtu klientů, který byl ve školním roce 2000/2001 následující – v evidenci strakonické pobočky bylo 45 klientů, ve středisku v Českých Budějovicích pak 105 klientů, internátní částí prošlo v průběhu tohoto školního roku 39 klientů.

V roce 2001 byla odeslána na MŠMT žádost o financování investiční akce – nový objekt internátní péče v ulici Puklicově v Českých Budějovicích.

Vše pak nabralo rychlý spád a již začátkem školního roku 2001/2002 došlo ke stěhování lůžkové části z Hlinska do Puklicovy ulice v Českých Budějovicích (celková výměra 268 m2 – I NP: kuchyňka, oddělené WC pro dívky a zaměstnance, třída, klubovna a kancelář, II NP: tři ložnice, vychovatelna, izolace, úklidová místnost a oddělené WC pro chlapce a učitele)! Stěhování proběhlo velmi rychle, objekt ještě ani nebyl zcela připraven a díky nezbytným úpravám musel být třítýdenní odklad zahájení provozu. Samotný provoz lůžkové části byl obnoven 24. září 2001, a byť nový objekt lépe vyhovoval provozu internátní části, kladl zvýšené nároky na zaměstnance (vychovatele), kteří v rámci zajištění režimových činností (stravování, terapeutické skupiny) museli s dětmi stále někam docházet. Dále se také podíleli na správě a údržbě budovy i celkem zpustlé zahrady… V Puklicově ulici pak fungovala jedna výchovná skupina osmi chlapců (výjimečně bylo možno umístit i děvčata), většinou ve věku od 12 do 15 let. Zde se o výchovně-vzdělávací činnost staraly dvě denní vychovatelky, dva noční vychovatelé a také jeden učitel, který zajišťoval výuku v jedné třídě. S tímto pomáhali také kolegové z ambulantní části, kteří dle potřeby docházeli z Loděnice (etoped, psycholog).

Mraky nad setrváním ambulantní části střediska v objektu Loděnice, se začaly stahovat v roce již na konci roku 2001, kdy skončila předchozí pětiletá smlouva, uzavřená při samotném vzniku střediska na symbolickou 1 Kč, která již nebyla obnovena. Došlo pouze k jejímu prodloužení o 10 měsíců, ovšem již za výrazně horších podmínek, přesněji na částku 176 358 po tuto dobu – tedy od 1. 12. 2001 do 30. 9. 2002.

Bylo zřejmé, že tento problém bude nutné vyřešit a středisko tak opět bylo v pozici, kdy muselo hledat nové prostory pro svou činnost. Hned od začátku roku 2002 tak probíhala různá jednání o možnosti získání objektu v Dukelské ulici v Českých Budějovicích a umístění internátní a ambulantní části do společného prostoru.

 

Vlastníkem budovy byla Česká školní inspekce Praha, která s navrhovaným využitím souhlasila a byla ochotná budovu přenechat z důvodu její nepotřebnosti pro své potřeby. Také ministerstvo školství přislíbilo, že se budou řešením této situace zabývat. V objektu internátní části v Puklicově ulici tak již nedošlo dalším úpravám zahrady nebo k vybudování dílny, čekalo se…
V létě roku 2002 zasáhla České Budějovice velká povodeň.

Školní rok 2002-2003 tak začal pro mnoho zaměstnanců již v polovině srpna, kdy bylo nutné pomáhat při likvidaci následků povodně v Loděnici, zejména s odklízením nánosů bahna z celého přízemí ambulantní části. Nebyla to však jediná potíž, která středisko čekala, neboť začátkem školního roku se musela ambulantní část přestěhovat do objektu internátní části v Puklicově ulici, kde tak zaměstnanci, ale i klienti střediska, fungovali ve velmi ztížených podmínkách.
Provizorium však netrvalo dlouho, neboť 1. listopadu 2002 byl středisku předán objekt v Dukelské ulici v Českých Budějovicích! V těchto prostorách pak byla od ledna 2003 obnovena ambulantní část (v patrové budově, stále ještě v původním neopraveném stavu, sídlila ambulance v patře, přízemí bylo prázdné). Od ledna byla také naplněna kapacita internátu v Puklicově ulici.
Ve školním roce 2002/2003 byl systém péče o klienty obohacen mj. páteční komunitou, kterou vedla psycholožka a etoped, za spoluúčasti učitele, nechyběly ani obě vychovatelky. I přes dlouhodobě omezený provoz střediska došlo opět k nárůstu klientů a ve školním roce 2002/2003 byl evidován nejvyšší počet od doby vzniku – přesněji 125 klientů (z toho 34 internátních)!
Školní rok 2003/2004 byl poznamenán v jeho úvodu nejen změnou názvu celého zařízení, kdy dosavadní název Výchovný ústav pro děti a mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, České Budějovice, Šindlovy Dvory 25, nahradil název Dětský domov se školou a Středisko výchovné péče, Šindlovy Dvory 25, ale také dalším stěhováním, tentokrát internátní části z objektu v Puklicově ulici do objektu v Dukelské, který ale stále teprve čekal na svou rekonstrukci. Ta započala na jaře roku 2004 a měla být skončena před začátkem školního roku 2004/2005. Nicméně nakonec trvala od června až do října a byl to další faktor, který narušil nadcházející školní rok.

 

 

 

 

 

 

 

Celý školní rok 2004/2005 fungovalo středisko ve formátu ambulance a jedné skupiny internátního pobytu, nicméně již v nově zrekonstruovaném objektu, který byl předán do užívání v listopadu 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní předání proběhlo o zhruba půl rok později, v červnu 2005, za účasti zástupců města České Budějovice, novinářů a veřejnosti.

 

 

 

 

 

 

 

Poskytované služby a jejich rozsah se měly na začátku školního roku 2005/2006 měnit – měla být otevřena také druhá výchovná skupina.
Ještě předtím ale došlo, v historii střediska, k další významné změně. S účinností od 1. září 2005 totiž MŠMT rozhodlo o sloučení Dětského domova se školou a Střediska výchovné péče s DDÚ! Nově se tak celé zařízení jmenovalo Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Na DDÚ tak počínaje dnem 1. 9. 2005 přešla všechna práva, povinnosti a závazky příspěvkové organizace slučované.
Očekávané otevření také druhé výchovné skupiny proběhlo od listopadu 2005. Od té doby tak funguje středisko v podobném formátu a s podobným rozsahem služeb až doposud.

Historie

Letní příměstské tábory

Základní informace

NOVÁČEK Cyril Mgr.

vedoucí zařízení
vedouci.cb@dduhomole.cz
386 354 583, 702 057 240

Adresa

Dukelská 1704/23a, České Budějovice

Provozní doba ambulance
08:00 – 18:00 (pondělí až čtvrtek)
08:00 – 16:00 (pátek)
386 355 888, 607 016 598

Pobytová část

Internát – 1. skupina
778 423 954
Internát – 2. skupina
778 423 921

Kontakty zaměstnanci

Etopedi ambulance

Mgr. Ivana Peltanová

etoped3cb@dduhomole.cz

Mgr. Milan Habrda

etoped2cb@dduhomole.cz

Mgr. Věra Lorencová

etoped5cb@dduhomole.cz

 

Etopedi internátního pobytu

Mgr. Kateřina Lippmanová

etoped1cb@dduhomole.cz

Mgr. Blanka Souchová

etoped4cb@dduhomole.cz

778 423 745

Psycholog: Mgr. Petra Popelková

psychologcb@dduhomole.cz

Vedoucí učitel: Mgr. Petra Votrubová

vedouci.ucitelka@dduhomole.cz

Hospodářka: Marie Dejčmarová

ucetnicb@dduhomole.cz

386 354 581