Dětský domov se školou Šindlovy Dvory

Pracoviště dětský domov se školou má sídlo v Litvínovicích 25, 370 01 České Budějovice.

Zařízení zahrnuje výuku v základní škole, a část internátní pro mimoškolní činnosti. Výuka probíhá ve třech třídách, mimoškolní činnost ve třech výchovných skupinách rodinného typu. Pro mimoškolní činnosti slouží posilovna a počítačová učebna . Součástí zařízení je také školní jídelna. Provoz DDŠ je nepřetržitý.

V rámci činnosti se chlapci účastní různých soutěží, zejména se sportovním zaměřením, hipoterapie, učí se pracovat s Internetem a PC, je zajišťována i kulturní činnost. V rámci letní prázdninové činnosti jsou organizovány rekreační pobyty mimo zařízení. Účastí na sportovních a uměleckých přehlídkách a soutěžích je směřováno ke zlepšení reedukačního a resocializačního procesu jednotlivců i kolektivu dětí.

V oblasti sociálně patologických jevů je pracováno podle MPP, stanovené úkoly jsou průběžné plněny během celého školního roku na úseku školní i mimoškolní výchovy. Velká pozornost je věnována problematice šikany, kde se postupuje podle speciálně vypracovaného metodického pokynu.

INFORMACE PRO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Litvínovice 25, 370 01 České Budějovice, je školským zařízením pro výkon ústavní výchovy a je součástí Dětského diagnostického ústavu Homole 90, 370 01 České Budějovice. Na základě rozsudku o ústavní výchově nebo usnesení o předběžném opatření příslušných soudů jsou zde umisťovány děti od 6. ročníku základní školy do ukončení povinné školní docházky, popř. učni nebo studenti připravující se na budoucí povolání. Děti umístěné na základě soudního rozhodnutí jsou po dobu pobytu v zařízení v plném přímém zaopatření. To znamená, že je jim poskytováno stravování, ubytování, ošacení, kapesné, učební potřeby a pomůcky. Také je jim hrazena zdravotní péče předepsaná naším smluvním lékařem.

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST – MUDr. Lucie Machová tel. 387 228 457.

Umístěné děti jsou zařazeny do rodinné skupiny vždy s přihlédnutím k individuálním potřebám dítěte, jeho věku, schopnostem aj. V zařízení jsou 2 rodinné skupiny. Děti si v našem zařízení plní povinnou školní docházku, popř. přípravu na budoucí povolání ve SŠ nebo SOU. V odpoledních hodinách se věnují programu na rodinných skupinách, chodí na společné nebo samostatné vycházky, připravují se na vyučování do školy a v podvečerních hodinách mají individuální volno. Pro děti nabízíme řadu zájmových mimoškolních činností a učíme je aktivně trávit volný čas (tréninky, kroužky aj.). Děti přicházející do našeho zařízení mají také možnost používat vlastní oděv a obuv. V případě, že budete chtít tuto možnost využít, můžete své dítě vybavit oděvem a obuví odpovídající kulturně společenským zvyklostem a zdravotně hygienickým požadavkům. V případě, že vlastní ošacení nebude úplné či bude nevyhovující, dítěti bude doplněno z prostředků našeho zařízení. Z opodstatněných důvodů děti u sebe nesmí mít nebezpečné a předměty ohrožující výchovu. Cenné předměty si děti mohou uložit u vychovatele. Dětem je vypláceno kapesné v pevně stanoveném termínu – (Kapesné viz článek 5.2 Vnitřního řádu).

POBYTY DÍTĚTE MIMO ZAŘÍZENÍ

Sociální pracovník na základě žádosti zákonného zástupce dítěte (popř. jiné fyzické osoby) o povolení pobytu dítěte vyžádá písemný souhlas OSPOD s pobytem dítěte mimo zařízení. Pro posouzení a vyřízení Vaší žádosti o pobyt dítěte mimo zařízení je potřebné nám tuto žádost doručit minimálně 1 týden před plánovaným odjezdem dítěte. Pobyt dítěte mimo zařízení u osob odpovědných za výchovu je povolen vždy, pokud tím není ohrožena výchova dítěte. Písemný souhlas OSPOD s pobytem dítěte mimo zařízení zakládá sociální pracovník do osobní dokumentace dítěte. Pokud dítě v době pobytu mimo zařízení onemocní, navštíví s ním osoba odpovědná za výchovu neprodleně lékaře, popř. dětskou lékařskou pohotovost, a vyžádá si lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte, ve které lékař uvede, zda je, či není dítě schopno převozu do zařízení. V případě, že dítě není dle lékařské zprávy schopno převozu do zařízení, neprodleně telefonicky oznámí, že je dítě nemocné a není schopno převozu. Osoba odpovědná za výchovu zašle lékařskou zprávu prostřednictvím OSPOD do zařízení. Po odeznění důvodů neschopnosti převozu dítěte do zařízení dopraví osoba odpovědná za výchovu dítě zpět do zařízení, i pokud léčba ještě nebude ukončena. Postup v případě onemocnění dítěte osoba odpovědná za výchovu telefonicky konzultuje se sociálním pracovníkem zařízení.

NÁVŠTĚVY OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝCHOVU V ZAŘÍZENÍ

Návštěvy dětí se doporučují uskutečnit po dohodě se sociálním pracovníkem nebo vychovatelem ve službě z důvodu zajištění přítomnosti dítěte v zařízení. Dítě může být navštíveno o víkendech, ve všední dny pouze po ukončení školní výuky. Před započetím návštěvy seznámí pedagogický pracovník zákonné zástupce s podmínkami návštěvy. Návštěvy, které probíhají v areálu DDŠ se řídí pokyny pracovníků DDŠ.

Sociální pracovník 387 420 070

Zástupce ředitele pro DDŠ 776 384 557

1. Rodinná skupina 778 423 803

2. Rodinná skupina 777 242 558

TELEFONOVÁNÍ DĚTEM

Po dobu pobytu dětí u nás je umožňován kontakt s dětmi každý den v době mimo školní výuku a společně organizovaných akcí. Děti mají možnost přijímat hovory od Vás i osob blízkých z telefonů na jednotlivých rodinných skupinách: 1. Rodinná skupina 778 423 803 2. Rodinná skupina 777 242 558

ÚHRADA PÉČE

Rodiče jsou povinni hradit příspěvek na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízení. Výši příspěvku a podíl rodičů na jeho úhradě v jednotlivých případech stanoví ředitel zařízení rozhodnutím. Z tohoto důvodu bude s Vámi, jako zákonnými zástupci, zahájeno správní řízení ve věci určení výše poskytovaného příspěvku na úhradu péče.

Na těchto webových stránkách získáte další informace o našem zařízení a seznámit se Vnitřním řádem DDŠ, Školním řádem ZŠ, Výroční zprávu školského zařízení. Svoje další případné žádosti, dotazy a připomínky směřujte na sociálního pracovníka našeho školského zařízení. Sociální pracovník 387 420 070, 778 423 902.

Fotogalerie

Kontakty

MAROUŠEK Kamil Mgr.

vedoucí zařízení
zast.rediteledds@dduhomole.cz
387 203 539

Kontaktní informace

Provozní doba
08:00 – 16:00

Telefon
387 203 539
1. rodinná skupina
778 423 803
2. rodinná skupina
777 242 558
Adresa
Litvínovice 25