STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE ČESKÉ BUDĚJOVICE

Středisko výchovné péče v Českých Budějovicích (dále jen SVP), jako jediné v kraji, poskytuje své služby ambulantní i internátní formou.

Spolupráce s naším SVP začíná vždy žádostí rodičů o poskytování služeb. V praxi tedy buď dostavením se osobně do SVP nebo zavoláním na tel. číslo ambulance (386 355 888 nebo 607 016 598) a objednáním se na tzv. vstupní pohovor. Sociální pracovnice nebo kterýkoliv zaměstnanec SVP následně rodičům sdělí datum a hodinu vstupního pohovoru (nutno počítat s čekací dobou, závislou na množství těchto žádostí). Absolvováním vstupního pohovoru rodiče splní zákonnou podmínku žádosti o poskytování služeb, které SVP poskytuje bezplatně (speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické). Vstupní pohovor rodičů s dítětem je veden sociální pracovnicí (získání anamnestických údajů) a konkrétním speciálním pedagogem - etopedem (stanovení zakázaky, doporučení k další péči). Tímto začíná ambulantní forma péče (ve zkratce - docházení do SVP /individuální nebo skupinové terapie atp./).

SVP může dále poskytovat také internátní formu péče (klient je v SVP ubytován, zde se také vzdělává na základě plánů kmenové školy). D této péče může vedoucí SVP přijmout pouze klienta, jemuž bylo na základě písemného vyhodnocení průběhu plnění individuálního výchovného plánu v rámci ambulantních služeb doporučeno zintenzivnění dosavadní péče a který (příp. zákonní zástupci) o tyto služby písemně požádal - viz „Žádost o dobrovolný pobyt v SVP“. O této žádosti rozhoduje vedoucí SVP nejpozději do 14 dnů - schválení nebo zamítnutí žádosti. Klienta, u něhož bylo v rámci komplexního vyšetření v oddělení ambulantním shledáno podezření na zanedbávání, týrání či zneužívání, lze po zpracování individuálního výchovného plánu přijmout do péče oddělení internátního bez zbytečného prodlení. Celodenní (klient je v SVP obvykle do 17 hodin /lze i do 18 hodin, v souladu s platou legislativou lze i do 19 hodin/ a poté odchází domů, druhý den ráno opět přichází do SVP) nebo internátní služby se poskytují témuž klientovi nejvýše dvakrát během jednoho roku.
Pobyt a účast klienta na programu v internátním oddělení je dobrovlný a to na základě smluvního vztahu mezi SVP, klientem a zákonnými zástupci, dělka takového pobytu je zpravidla 8 týdnů (nemůže být delší, 8 týdnů je maximální doba pobytu). O druhu pobytu v internátním oddělení (celodenní - tzv. stacionární pobyt nebo internátní) nerozhodují rodiče, je to vždy dohoda mezi rodiči a SVP, v případě nesouhlasu jedné ze stran není pobyt realizován. ,
 Před zahájením poskytování celodenních nebo internátních služeb musí být klientem, případně zákonným zástupcem nezletilého klienta uhrazena úplata za stravování (před přijetím do péče oddělení internátního také úplata za ubytování).
Ve zkratce:
 stravování (dle finančních limitů od 1. 2. 2022) + ubytování klienta (interátní pobyt, 8 týdnů, 55 dní pobytu) ve věkové kategorii 6 - 10 let cca. 6 430 Kč, 11 - 14 let cca. 6 815 Kč, klient nad 15 let cca. 8 300 Kč. Další platby (pro všechny věkové kategorie stejné): 40 Kč kartička do jídelny, 200 Kč kultura (proplácení vstupů klienta na konkrétní akce), 100 nebo 200 Kč kapesné (dle uvážení rodičů).
 Podrobněji k internátní péči  zde.

KONTAKTY