DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV HOMOLE

Pracoviště dětský diagnostický ústav je umístěn v komplexu vzniklém rekonstrukcí budovy bývalé místní školy v Homolích a novou přístavbou pavilonu. V původní budově je umístěno ředitelství, administrativní a sociální úsek zařízení a základní škola. Do pavilonu byly soustředěny ubytovací a stravovací prostory, výchovné skupiny dětí, záchytová místnost, izolace, pracovna psychologa a speciálních pedagogu - etopedů, vedoucího vychovatele, vychovatelna, provozní místnosti.

Pro potřebu školy jsou vyčleněny tři třídy, tělocvična, posilovna, cvičná kuchyňka s moderním vybavením, počítačová učebna. Pro školní i mimoškolní činnost slouží také keramická dílna a relaxační místnost, součástí areálu je venkovní sportoviště - zpevněné hřiště na míčové hry, doskočiště a malý bazén v zahradě.

Do zařízení jsou přijímáni žáci 1. - 9. ročníků základních škol a základních škol praktických. Zajištění výuky učebními pomůckami a učebnicemi je na dobré úrovni a postupně se v rámci rozpočtu doplňuje. Na dobré úrovni je i zázemí pro vyučující, vychovatele a asistenty vychovatele (sborovna, vychovatelna, kabinety, sociální zařízení).

V DDÚ probíhá i výchova mimo vyučování, neboť provoz je nepřetržitý a děti přijaté na diagnostický pobyt jsou v plném materiálním i výchovném zajištění. Při mimoškolní činnosti jsou děti rozděleny do tří koedukovaných skupin. Využívají tři výchovné skupiny tzv. rodinky, kde mají k dispozici kuchyňku, 3 ložnice, klubovnu a soc. zařízení. Vše je moderně vybaveno. K dispozici mají i další dříve jmenované prostory /posilovna, kulečník, relaxační místnost, tělocvična a venkovní prostory/ určené pro činnosti dětí a dostatečné vybavení pro zájmové a sportovní aktivity. V rámci letní prázdninové činnosti mají děti bohatý program – výlety, soutěže, kina, koncerty.

Ubytovací prostory zahrnují v souladu s vyhláškou MZ č. 108 ze dne 9.3.2001 třílůžkové ložnice bez palandového uspořádání. K dispozici je i bezbariérové WC, zlepšily se podmínky zdravotních izolací i záchytného pracoviště.

Kapacita stravovacího zařízení je plně vyhovující, vybavení vývařovny bylo v poslední době modernizováno. Provoz ústavu je nepřetržitý, proto je jídlo připravováno pětkrát denně.

Ústav je dobře zajištěn i pro činnost hospodářskou a zdravotní. Zdravotní úsek je zabezpečen zdravotnicí, smluvně je zajištěna spolupráce s pediatrem.

V rámci Minimálního preventivního programu (MPP) v oblasti zneužívání návykových látek a výskytu dalších sociálně patologických jevů dětí a mládeže se naše zařízení převážné zaměřovalo na výchovu ke zdravému životnímu stylu, a to prostřednictvím prožitků a možností pozitivního využívání volného času (sportovní, turistické, pracovní, technické, kulturní, výtvarné, hudební činnosti apod.) a též sebepoznáváním, rozvojem osobnosti za pomoci metod sociálně aktivního učení. Uspořádali jsme pro děti i několik speciálních projektů a programů. Výborná je spolupráce s organizací Radambuk, která pro naše děti pořádá různá školení v těchto směrech.

Diagnostický ústav také metodicky vede a koordinuje činnost metodiků prevence následných zařízení (DD, DDŠ) a to prostřednictvím kontroly a připomínkování plánů MPP jednotlivých zařízení nebo při výjezdech do jednotlivých zařízení. Etopedi se podílejí na zpracovávání programů rozvoje a jsou koordinátory Standardů péče všech následných zařízení, pravidelně uskutečňují výjezdy do těchto zařízení v oblasti spolupráce a řešení výchovných problémů dětí.

KONTAKTY