DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV HOMOLE

Pracoviště dětský diagnostický ústav je umístěn v komplexu vzniklém rekonstrukcí budovy bývalé místní školy v Homolích a novou přístavbou pavilonu. V původní budově je umístěno ředitelství, administrativní a sociální úsek zařízení a základní škola. Do pavilonu byly soustředěny ubytovací a stravovací prostory, klubovny dětí, ordinace, izolace, pracovna psychologa a speciálního pedagoga - etopeda, vedoucího vychovatele, vychovatelny a sborovna, provozní místnosti.

Pro potřebu školy jsou vyčleněny tři třídy, tělocvična, posilovna, cvičná kuchyňka s moderním vybavením a dílna pro pracovní vyučování žáků. Nově byla vybudována počítačová učebna. Dílnu bude třeba rekonstruovat. Pro školní i mimoškolní činnost slouží také keramická dílna a relaxační místnost, součástí areálu je venkovní sportoviště -zpevněné hňště na míčové hry, doskočišté a malý bazén v zahradě.

Do zařízení jsou přijímáni žáci 1. - 9. ročníků základních škol a základních škol praktických. Zajištění výuky učebními pomůckami a učebnicemi je na dobré úrovni a postupně se v rámci rozpočtu doplňuje. Na dobré úrovni je i zázemí pro vyučující, vychovatele a asistenty vychovatele (sborovna, vychovatelny, kabinety, sociální zařízení).

V DDÚ probíhá i výchova mimo vyučování, neboť provoz je nepřetržitý a děti přijaté na dvouměsíční pobyt jsou v plném materiálním i výchovném zajištění. Při mimoškolní činnosti jsou děti rozděleny do čtyř koedukovaných skupin. Využívají čtyři klubovny, které jsou moderně vybaveny. K dispozici mají i další dříve jmenované prostory určené pro činnosti dětí a dostatečné vybavení pro zájmové a sportovní aktivity. V rámci letní prázdninové činnosti jsou pravidelně organizovány dva rekreační pobyty mimo zařízení.

Ubytovací prostory zahrnují v souladu s vyhláškou MZ č. 108 ze dne 9.3.2001 třílůžkové ložnice bez palandového uspořádání.K dispozici je i bezbariérové WC, zlepšily se podmínky zdravotních izolací i záchytného pracoviště.

Kapacita stravovacího zařízení je plně vyhovující, vybavení vývařovny bylo v poslední době modernizováno. Provoz ústavu je nepřetržitý, proto je jídlo připravováno pětkrát denně. Průměrný počet obědů je 42, ostatní jídla odpovídají počtu dětí.

Ústav je dobře zajištěn i pro činnost hospodářskou a zdravotní. Zdravotní úsek je zabezpečen kvalifikovanou zdravotní (dětskou) sestrou, smluvně je zajištěna spolupráce s pediatrem. Prostory skladů, prádelny a ošetřovny prošly rekonstrukcí a splňují kritéria provozu.

V rámci Minimálního preventivního programu (MPP) v oblasti zneužívání návykových látek a výskytu dalších sociálně patologických jevů dětí a mládeže se naše zařízení převážné zaměřovalo na výchovu ke zdravému životnímu stylu, a to prostřednictvím prožitků a možností pozitivního využívání volného času (sportovní, turistické, pracovní, technické, kulturní, výtvarné, hudební činnosti apod.) a též sebepoznáváním, rozvojem osobnosti za pomoci metod sociálně aktivního učení. Uspořádali jsme pro děti i několik speciálních projektů a programů.

Diagnostický ústav také metodicky vede a koordinuje činnost metodiků prevence následných zařízení (DD, DDŠ) a to prostřednictvím kontroly a připomínkování plánů MPP jednotlivých zařízení (září) nebo při výjezdech do jednotlivých zařízení. Etopedi se podílejí na zpracovávání vnitřních řádů všech následných zařízení, pravidelně uskutečňují výjezdy do těchto zařízení v oblasti spolupráce a řešení výchovných problémů dětí.

KONTAKTY