DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV HOMOLE

Dětský diagnostický ústav má kapacitu 24 dětí. Je umístěn v komplexu vzniklém rekonstrukcí budovy bývalé základní školy v Homolích a přístavbou nového pavilonu. V původní budově je umístěno ředitelství, administrativní a sociální úsek zařízení a základní škola. Do pavilonu byly soustředěny ubytovací a stravovací prostory, výchovné skupiny dětí, záchytová místnost, zdravotní izolace, pracovna psychologa a speciálních pedagogů - etopedů, vedoucího vychovatele, vychovatelna, provozní místnosti.

Pro potřebu školy jsou vyčleněny tři třídy, tělocvična, posilovna, cvičná kuchyňka s moderním vybavením, počítačová učebna. Pro školní i mimoškolní činnost slouží také keramická dílna a relaxační místnost, součástí areálu je venkovní sportoviště -zpevněné hřiště na míčové hry, doskočiště a malý bazén v zahradě.

Do zařízení jsou přijímány děti, které plní povinnou školní docházku. Zajištění výuky učebními pomůckami a učebnicemi je na velmi dobré úrovni a průběžně se doplňuje a obnovuje. Na dobré úrovni je i zázemí pro vyučující, vychovatele a asistenty vychovatele (sborovna, vychovatelna, kabinety, sociální zařízení).

V DDÚ probíhá výchova mimo vyučování. Provoz je nepřetržitý a děti přijaté na diagnostický pobyt jsou v plném materiálním i výchovném zabezpečení. Při mimoškolní činnosti jsou děti rozděleny do koedukovaných výchovných skupin. Využívají tři výchovné skupiny tzv. rodinky, kde mají k dispozici kuchyňku, 3 ložnice, klubovnu a sociální zařízení. Vše je moderně vybaveno. K dispozici mají i další prostory /posilovnu, kulečník, relaxační místnost, tělocvičnu a venkovní prostory určené pro činnosti dětí a dostatečné vybavení pro zájmové a sportovní aktivity. V rámci výchovné činnosti mají děti bohatý program – výlety, soutěže, kina, koncerty.

Ubytovací prostory i venkovní prostory splňují všechny požadavky stanovené vyhláškou MZ č. 108 ze dne 9. 3. 2001. Ubytovací část zařízení je bezbariérová.

Kapacita stravovacího zařízení je plně vyhovující, vybavení školní kuchyně a jídelny bylo v poslední době modernizováno. Provoz DDÚ je nepřetržitý, proto je jídlo připravováno pětkrát denně. Zdravotní péče o děti je zajištěna pediatrem.

V rámci Minimálního preventivního programu (MPP) v oblasti zneužívání návykových látek a výskytu dalších sociálně patologických jevů dětí a mládeže se naše zařízení zaměřuje na výchovu ke zdravému životnímu stylu, a to prostřednictvím prožitků a možností pozitivního využívání volného času (sportovní, turistické, pracovní, technické, kulturní, výtvarné, hudební činnosti apod.), sebepoznáváním, rozvojem osobnosti za pomoci metod sociálně aktivního učení. Pravidelně pro děti organizujeme projekty a programy, které navazují na výchovnou činnost. Výborná je spolupráce s organizací Radambuk, která pro naše děti pořádá různé sportovní a poznávací akce.

Diagnostický ústav také metodicky vede a koordinuje činnost metodiků prevence následných zařízení (DD, DDŠ) a to prostřednictvím kontroly a připomínkování plánů MPP jednotlivých zařízení nebo při výjezdech do jednotlivých zařízení. Etopedi se podílejí na zpracovávání programů rozvoje osobnosti dětí a jsou koordinátory Standardů péče všech následných zařízení. Pravidelně uskutečňují výjezdy do těchto zařízení v oblasti spolupráce a řešení výchovných problémů dětí.

KONTAKTY